EARTH CHARTER

Triển khai Hiến chương Trái đất

Sáng kiến Hiến chương Trái đất tại Việt Nam

 
 
Sáng kiến Hiến Chương Trái Đất

Sáng kiến Hiến chương Trái đất

“Sáng kiến Hiến chương Trái đất” là tên gọi chung cho những mạng lưới toàn cầu, rất đa dạng của các nhóm người, tổ chức, thiết chế tham gia vào việc tuyên truyền, phát huy và thực hiện các giá trị và nguyên tắc của Hiến Chương Trái Đất.

Sáng kiến là một nỗ lực rộng lớn, có tính chất tình nguyện, dựa vào xã hội dân sự. Những thành viên tham gia bao gồm những tổ chức quốc tế hàng đầu, chính phủ của các quốc gia và các cơ quan thành phần, các hiệp hội trường đại học, các tổ chức phi chính phủ, các nhóm cộng đồng, chính quyền cấp thành phố, các nhóm tín ngưỡng, các trường học và các cơ sở kinh doanh – cũng như hàng nghìn các cá nhân đơn lẻ.

Rất nhiều tổ chức đã chính thức phê chuẩn Hiến chương Trái đất và đang sử dụng nó hoặc phát huy cho tầm nhìn của nó, và rất nhiều tổ chức khác cũng đang sử dụng hay phát huy Hiến chương dù chưa chính thức phê chuẩn Hiến chương.

Hiến chương trái đất quốc tế

Hiến chương trái đất quốc tế bao gồm Hội đồng Hiến chương Trái đất Quốc tế và ban thư ký. Hiến chương Trái đất Quốc tế ra đời để thúc đẩy nhiệm vụ và tầm nhìn của Sáng kiến Hiến chương Trái đất. Nó nỗ lực thúc đẩy việc truyền bá thông tin, làm theo, sử dụng và thực hiện Hiến chương Trái đất và hỗ trợ cho sự lớn mạnh và phát triển của Sáng kiến Hiến chương Trái đất. Hiến chương Trái đất Quốc tế được hình thành năm 2006 như là một phần chính trong việc tổ chức lại và mở rộng các hoạt động của Hiến chương Trái đất.

Điều quan trọng cần nhớ là mặc dù Hội đồng Hiến chương Trái đất Quốc tế  lãnh đạo và hướng dẫn Sáng kiến một cách tổng quát, nhưng không trực tiếp chi phối hay quản lý toàn bộ Sáng kiến Hiến chương Trái đất. Sáng kiến không bị chi phối dưới bất kỳ khuôn mẫu nào. Hội đồng chỉ chịu trách nhiệm trong việc điều hành Hiến chương Trái đất Quốc tế.

Ủy ban Hiến chương Trái đất

Được thành lập từ đầu năm 1997, Ủy ban Hiến chương Trái đất là một cơ quan quốc tế độc lập với Hội đồng Trái đất và tổ chức quốc tế Chữ thập xanh, có nhiệm vụ quan sát quá trình tư vấn và bản thảo của Hiến chương Trái đất, phê duyệt các tài liệu cuối cùng của Hiến chương Trái đất và phát động Hiến chương Trái đất năm 2000. Ủy ban nắm giữ quyền kiểm soát đối với các văn bản của Hiến Chương Trái đất, và các ủy viên có nhiệm vụ tư vấn cho Hiến chương Trái đất Quốc tế và các đại sứ của Hiến chương Trái đất. Tuy nhiên ủy ban không còn liên quan đến việc giám sát Sáng kiến Hiến chương Trái đất. Trách nhiệm này đã được chuyển giao cho Hội đồng Hiến chương Trái đất Quốc tế.

Hội đồng Hiến chương Trái đất Quốc tế

Hội đồng Hiến chương Trái đất Quốc tế có nhiệm vụ quan sát các hoạt động của Ban thư ký Hiến chương Trái đất Quốc tế. Thiết lập các nhiệm vụ chính, chính sách, chiến lược cho Hiến chương Trái đất Quốc tế và hỗ trợ công việc lãnh đạo cũng như hướng dẫn đối với sáng kiến trên diện rộng. Hội đồng Hiến chương Trái đất Quốc tế không phải là một tổ chức về mặt pháp lý. Hội đồng bầu chọn các thành viên thông qua tham vấn với các thành viên trong mạng lưới hỗ trợ toàn cầu Hiến chương Trái đất.

Ban thư ký Hiến chương Trái đất Quốc tế
Ban thư ký Hiến chương Trái đất Quốc tế được đặt tại Trường đại học vì Hòa Bình, Costa Rica có nhiệm vụ phát huy nhiệm vụ, tầm nhìn, chiến lược, và chính sách mà đã được thừa nhận bởi Hội đồng Hiến chương Trái đất Quốc tế. Ban thư ký hỗ trợ các hoạt động và kế hoạch chiến lược của hội đồng và điều phối các hoạt động của Hiến chương Trái đất. Đồng thời ban thư ký còn đưa ra các hướng dẫn và làm cầu nối trong việc đưa Hiến chương Trái đất vào các lĩnh vực giáo dục, thanh niên, kinh doanh và tôn giáo, quản lý vấn đề thông tin liên lạc với mạng lưới rộng hơn của Hiến chương Trái đất và thúc đẩy việc áp dụng Hiến chương Trái đất như một văn bản dưới luật mang tính chất quốc tế.

Các chi nhánh
Các chi nhánh của Hiến chương Trái đất Quốc tế là những cá nhân hay các tổ chức cùng nhau chia sẻ nhiệm vụ của Hiến chương Trái đất và cam kết thúc đẩy Hiến chương Trái đất, cũng như thực hiện các chiến lược của Hiến chương Trái đất Quốc tế tại nước sở tại. Các chi nhánh gia nhập vào một thỏa thuận chính thức với Hiến chương Trái đất Quốc tế để trở thành một nguồn thông tin chính thức và tổ chức các hoạt động của Hiến chương Trái đất tại nước sở tại. Ban thư ký Hiến chương Trái đất Quốc tế điều phối các hoạt động với các chi nhánh và cung cấp những chỉ dẫn cũng như các cơ sở dữ liệu thông tin. Tại một nước có thể có hơn một chi nhánh. Các chi nhánh thống nhất duy trì sự liên lạc thường xuyên với Hiến Chương Trái đất Quốc tế và báo cáo những hoạt động quan trọng liên quan đến Hiến chương Trái đất tại nước sở tại hoặc khu vực. Tương tự như vậy, Hiến chương Trái đất Quốc tế cũng giữ liên lạc với các chi nhánh và cập nhật những quyết định hay sự kiện quan trọng mà liên quan đến họ, cũng như cung cấp những chỉ dẫn, lời khuyến chiến lược và hỗ trợ về phương tiện thông tin (tùy theo mức độ và tình hình của từng nơi).

Các tổ chức đối tác
Các đối tác chiến lược là những tổ chức có những hoạt động hỗ trợ một cách trực tiếp và có hệ thống đối với Hiến chương Trái đất và Sáng kiến Hiến chương Trái đất, hoặc là những hoạt động phù hợp với các quy tắc của Hiến chương Trái đất. Đây phần lớn sẽ là những tổ chức quốc tế, nhưng cũng có thể là những tổ chức trong nước hoặc địa phương. Các tổ chức đối tác sẽ phải có sự chấp thuận chinh thức (biên bản ghi nhớ, thư đồng ý, hoặc dưới các hình thức chấp thuận khác) từ phía Hiến chương Trái đất Quốc tế đối với những dự án cụ thể đề cập rõ sự đóng góp, hỗ trợ của tổ chức đối tác như thế nào trong việc phát huy Hiến chương Trái đất và Hiến chương Trái đất Quốc tế sẽ hỗ trợ họ ra sao.

Người ủng hộ
Người ủng hộ có thể là một cá nhân bất kỳ hoặc một tổ chức bày tỏ một cách chính thức sự hỗ trợ và cam kết của họ đối với tinh thần và mục đích của văn kiện Hiến chương Trái đất. Người ủng hộ có thể dưới rất nhiều hình thức, có thể là các tổ chức không kể lớn hay nhỏ, hay là các cá nhân. Ban thư ký Hiến chương Trái đất Quốc tế đã và đang tích cực tìm kiếm những sự hỗ trợ ủng hộ từ phần lớn các tổ chức quốc tế và quốc gia.

Các nhà cố vấn
Các nhà cố vấn của Hiến chương Trái đất Quốc tế là những chuyên gia tư vấn và hỗ trợ cho Hội đồng Hiến chương Trái đất và ban thư ký. Những chuyên gia này được mời để trở thành cố vấn dựa trên các cam kết cá nhân của họ với Hiến chương Trái đất, năng lực cùa họ trong việc đưa ra các lời khuyên cũng như hỗ trợ cho Hội đồng Hiến chương Trái đât, ban thư ký và nhóm hành động, và cũng như là các chi nhánh tổ chức liên quan. Những nhà cố vấn được chỉ định bởi giám đốc quản trị của ban thư ký.

Nhóm hành động
Các nhóm hành động được lập nên để điều hành các mạng lưới tình nguyện viên mà sẽ đưa ra các sáng kiến độc lập. Nhóm hành động tập trung vào việc phát triển mạng lưới và thúc đẩy các hoạt động trên một trong những lĩnh vực sau: kinh doanh, giáo dục, truyền thông, tôn giáo, Liên hợp quốc và thanh niên. Ban chấp hành của Hội đồng Hiến chương Trái đất Quốc tế sẽ phê duyệt việc bổ nhiệm lãnh đạo cho mỗi nhóm hành động. Các nhóm hành động sẽ phối hợp với các ủy viên hội đồng, các cá nhân, tổ chức đối tác, chi nhánh hoặc các nhà cố vấn. Hội đồng Hiến chương Trái đất Quốc tế sẽ có đánh giá định kỳ về tiến độ cũng như chất lượng công việc của mỗi nhóm hành động. Tuy nhiên, Hội đồng Hiến chương Trái đất Quốc tế và ban thư ký Hiến chương Trái đất Quốc tế sẽ không hướng dẫn và quản lý một cách trực tiếp đối với các công việc của nhóm hành động.

Tình nguyện viên/ những người ủng hộ
Tình nguyện viên hay những người ủng hộ là những người hỗ trợ cam kết và đóng góp các nguồn lực mà họ có; thời gian, tiền bạc, các mối quan hệ mạng lưới và tuyền truyền công chúng hoặc bất cứ gì có thể phù hợp với họ - với Sáng kiến Hiến chương Trái đất. Họ có thể là những tổ chức, chính phủ hoặc các cá nhân. “Tình nguyện viên/ những người ủng hộ” cũng giống như những thành viên của của các tổ chức phi chính phủ, ngoại trừ việc họ không có liên hệ với tổ chức chính thức nào, và không có quyền chính thức từ vị trí người ủng hộ.