EARTH CHARTER

Triển khai Hiến chương Trái đất

Sáng kiến Hiến chương Trái đất tại Việt Nam

 
 
Tán thành Hiến chương Quốc tế

Việc tán thành Hiến chương Quốc tế từ các cá nhân hay các tổ chức mang ý nghĩa là một cam kết về mặt tinh thần và mục đích của văn kiện. Nó đã chỉ ra rằng họ muốn áp dụng Hiến chương Trái đất theo cách thích hợp với hoàn cảnh của họ. Việc tán thành cũng có nghĩa một cam kết làm việc cho việc thực hiện các giá trị và quy tắc của Hiến chương Trái đất và sẵn sàng hợp tác với các đối tượng khác trên tinh thần mục đích này.

Có rất nhiều cách để cho những ai ủng hộ Hiến chương Trái đất có thể giúp một tay trong việc thúc đẩy các mục tiêu của Sáng kiến Hiến chương Trái đất. Ví dụ, một tổ chức có thể sử dụng tài liệu để xem xét lại việc thực hiện và chỉnh sửa các hoạt động, do vậy họ sẽ thấy một cách rõ rang hơn sự phản ánh của của Hiến chương Trái đất và có thể lồng ghép Hiến chương Trái đất vào các chương trình giáo dục.

Việc ủng hộ Hiến chương Trái đất mở cho bất cứ một cá nhân hay tổ chức nào. Hiến chương Trái đất Quốc tế đã có một sự nỗ lực phối hợp để xác minh những sự ủng hộ hay tán thành này, và ECI cũng thấy rằng rằng việc ủng hộ bao gồm cả sự đồng ý rằng người ủng hộ có thể sẽ được mọi người biết đến một cách công khai như là  một người ủng hộ Hiến chương Trái đất.

Tuyên bố tán thành:
Bạn có thể tán thành Hiến chương Trái đất online và sau đó gửi cho chúng tôi lời xác nhận của bạn. Bạn có thể sử dụng mẫu sau:

“Chúng tôi, như đã ký ở dưới đây, tán thành ủng hộ Hiến chương Trái đất. Chúng tôi sẽ đi theo tinh thần và mục đích của văn kiện. Chúng tôi cam kết tham gia vào sự cộng tác toàn cầu cho một thế giới bền vững tòan diện và hòa bình và làm việc để nhận ra được giá trị và các quy tắc của Hiến chương Trái đất”
Thêm vào đó, người ủng hộ được mong đợi sẽ:

  1. Chủ động thúc đẩy Hiến chương Trái đất và đi theo các đường lối chỉ đạo đã nói ở phần VI.
  2. Đóng góp vào Sáng kiến Hiến chương Trái đất và các dự án hành động của Hiến chương Trái đất theo cách thích hợp nhất.
  3. Thực hiện Hiến chương Trái đất trong công việc chuyên môn và đời sống cá nhân của mình.

Để xác nhận, hãy bấm vào đây.