EARTH CHARTER

Triển khai Hiến chương Trái đất

Sáng kiến Hiến chương Trái đất tại Việt Nam

 
 
Các mốc thời gian của Hiến chương Trái đất
1987 Ủy ban Thế giới Liên hợp quốc về Môi trường và Phát triển (Ủy ban Brundtland) đề nghị nên việc hình thành một tuyên bố Thế giới về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững dưới hình thức “một hiến chương mới” mà ở đó sẽ đặt nền móng cơ bản những nguyên tắc cho sự phát triển bền vững.
1992 Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất tại Rio de Janiero đã được triệu tập với mục đích tạo ra sự chấp thuận mang tầm quốc tế đối với Hiến chương Trái đất. Tuy nhiên, các chính phủ đã không đi đến được một thỏa thuận và họ chấp thuận tuyên bố Rio về Môi trường và Phát triển thay vì một hiến chương.
  Dưới sự lãnh đạo của Maurice Strong, tổng thư ký của Hội nghị Thượng nghị Trái đất Rio, Ủy ban Trái đất đã được lập ra để thúc đẩy việc thực hiện các thỏa thuận của Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất và ủng hộ việc thành lập các hội đồng quốc gia về phát triển bền vững.
1994 Maurice Strong, chủ tịch Hội đồng Trái đất, và Mikhail Gorbachev, tổng thống của Chữ thập xanh Quốc tế, đã phát động một sáng kiến xã hội dân sự để thảo ra Hiến chương Trái đất. Chính phủ Hà Lan đã hỗ trợ những bước tài chính ban đầu.
1995 Hội đồng Trái đất và Chữ thập xanh Quốc tế bắt đầu với các tư vấn quốc tế để phát triển một Hiến chương Trái đất cho con nguời, và các nhà chuyên gia quốc tế cùng với các quan chức chính phủ đã tham gia Hội thảo Hiến chương Trái đất Hague. Hội đồng Trái đất đã được thiết lập ban Thư ký quốc tế cho Sáng kiến Hiến chương Trái đất.
1996 Hội đồng Trái đất đã phát động sáng kiến quá trình tư vấn Hiến chương Trái đất để chuẩn bị cho Diễn đàn Rio+ 5. Một bản tóm tắt và nghiên cứu các quy định luật pháp quốc tế liên quan đến Hiến chương Trái đất đã được chuẩn bị và phát hành rộng rãi. Cuối năm đó, Hiến chương Trái đất và Chữ thập xanh Quốc tế đã thiết lập Ủy ban Hiến chương Quốc tế độc lập để giám sát quá trình dự thảo của Hiến chương Trái đất và ủy ban dự thảo cũng đã được hình thành.
1997 Ủy ban Hiến chương Trái đất đã được triệu tập lần đầu tiên tại Diễn đàn Rio +5 tại Rio de Janeiro. Một bản dự thảo chuẩn của Hiến chương Trái đất đã được phát hành như là một “văn kiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện” tại buổi kết luận của Diễn đàn. Các cuộc hội đàm mang tầm vóc toàn cầu vẫn đang được khuyến khích tổ chức.
1998 Rất nhiều nhóm đã tham gia vào Sáng kiến Hiến chương Trái đất và thành lập nên Ủy ban Hiến chương Trái đất trên hơn 35 quốc gia. Những nhóm này, cũng như là nhiều nhóm khác, chịu trách nhiệm tư vấn về bản dự thảo chuẩn và bắt đầu áp dụng như một công cụ giáo dục.
1999 Bản dự thảo chuẩn lần II của Hiến chương Trái đất được phát hành vào tháng 4 và các cuộc hội đàm quốc tế vẫn tiếp tục. Việc hình thành các ủy ban Hiến chương Trái đất Quốc gia đã tăng lên đến con số 45.
2000 Vào tháng 3, Ủy ban Hiến chương Trái đất đã được triệu tập tại Paris, Pháp để thống nhất văn kiện cuối cùng. Việc phát động chính thức của Hiến chương Trái đất diễn ra vào tháng 6 tại Cung điện Hòa bình, Hague. Ban chỉ đạo đã được hành thành với nhiệm vụ giám sát Sáng kiến vào giai đoạn tới. Các nhiệm vụ chính là thúc đẩy việc phổ biến, thừa nhận và thực hiện Hiến chương Trái đất ở xã hội dân sự, kinh doanh và chính phủ để hỗ trợ cho việc áo dụng Hiến chương Trái đất vào trường học, trường đại học và các đối tượng khác.
2002 Sáng kiến Hiến chương Trái đất đã tạo ra một nỗ lực lớn trong việc có được sự thừa nhận Hiến chương Trái đất từ Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Phát triển bền vững tại Johannesburg. Trong suốt Hội nghị Thượng đỉnh lần này, rất nhiều lãnh đạo các nước và các tổ chức phi chính phủ đã tuyên bố sự ủng hộ của họ đối với Hiến chương Trái đất, nhưng Hiến chương Trái đất vẫn chưa có được sự thừa nhận chính thức từ Liên hợp quốc.
2005 Cho đến thời điểm này, Hiến chương Trái đất đã được dịch ra 23 ngôn ngữ, phổ biến một cách rộng rãi trên toàn thế giới, và được thừa nhận bởi trên 2400 tổ chức bao gồm UNESCO, IUCN và ICLEI. Việc rà soát lại các hoạt động cả nội bộ và bên ngoài của Sáng kiến Hiến chương Trái từ năm 2000 đến 2005 đã được thực hiện. Hiến chương Trái đất +5 được tổ chức tại Amsterdam vào tháng 11. Tại sự kiện này, việc xem xét lại chiến lược 5 năm đã hoàn tất, và cùng với đó và việc kỷ niệm việc thực hiện Sáng kiến và đặt ra kế hoạch cho giai đoạn tới của Sáng kiến.
2006 Hội đồng Hiến chương Trái đất Quốc tế mới với 23 thành viên đã được thành lập để thay thế cho Ban chỉ đạo và để giám sát các chương trình cốt yếu và nhân viên của Ban thư ký. Cùng với Hội đồng, Ban thư ký cũng được sắp xếp lại như là Hiến chương Trái đất Quốc tế (ECI).
2008 Cho đến thời điểm này, Hiến chương Trái đất được dịch sang 40 thứ tiếng và đã được hơn 4600 tổ chức thừa nhận đại diện cho mối quan tâm của hàng trăm triệu người, Hội đồng Hiến chương Trái đất Quốc tế đã thông qua kế hoạch chiến lược dài hạn nhằm vào việc mở rộng phi tập trung hóa của Sáng kiến Hiến chương Trái đất. Sáu nhóm hành động độc lập đã được thiết lập để thúc đẩy việc mở rộng phi tập trung hóa trong các lĩnh vực kinh doanh, giáo dục, truyền thông, tôn giáo, Liên hợp quốc và thanh niên.

Tóm tắt lịch sử của Sáng kiến Hiến chương Trái đất...