EARTH CHARTER

Triển khai Hiến chương Trái đất

Sáng kiến Hiến chương Trái đất tại Việt Nam

 
 
Nhiệm vụ của Sáng kiến Hiến chương Trái đất là để thúc đẩy sự chuyển đổi sang các phương thức sống bền vững và một xã hội toàn cầu dựa trên nền tảng đạo đức chung mà ở đó bao gồm sự tôn trọng và quan tâm đến cuộc sống cộng đồng, hài hòa về sinh thái, các quyền con người cơ bản, tôn trọng sự đa dạng, công bằng về kinh tế, dân chủ và một nền văn hóa hòa bình.
 

Cách thức mà bạn có thể tham gia hoặc hỗ trợ.
Sáng kiến Hiến chương Trái đất khuyến khích mọi người tận dụng Hiến chương Trái đất trong cuộc sống riêng và trong cơ quan mà họ làm việc. Có rất nhiều cách mà bạn có thể tham gia và đóng góp để giúp cho tầm nhìn của Hiến chương Trái đất trở thành sự thật. Hãy nhấp chuột vào đây để biết thêm thông tin chi tiết.

Hướng dẫn hoạt động cho kế hoạch mở rộng phi tập trung hóa Sáng kiến Hiến chương Trái đất.
Mục đích của Hướng dẫn hành động để đảm bảo rằng các hoạt động phi tập trung hóa trong khuôn khổ của Hiến chương Trái đất được thực hiện một cách nhất quán. Hướng dẫn hoạt động được giới thiệu ở dưới đây được thiết kế để giúp mọi người thực hiện các hoạt động liên quan đến Hiến chương Trái đất theo cách phù hợp với những giá trị và quy tắc của Hiến chương.

 
 
Hiến chương Trái đất “Sáng kiến Hiến chương Trái đất”
là tuyên bố về các nguyên tắc đạo đức cơ bản để xây dựng một xã hội toàn cầu công bằng, bền vững và hòa bình trong thế kỷ 21. là một tên goi chung cho một mạng lưới toàn cầu vô cùng đa dạng của các cá nhân, tổ chức và các cơ quant ham gia vào việc thúc đẩy và thực hiện những giá trị và quy tắc của Hiến chương Trái đất.