EARTH CHARTER

Triển khai Hiến chương Trái đất

Sáng kiến Hiến chương Trái đất tại Việt Nam

 
 
Chiến lược của Hiến chương Trái đất Quốc tế và các lĩnh vực chính

Dưới đây là những mục đích và mục tiêu chiến lược của Sáng kiến Hiến chương Trái đất.

Mục đích

  1. Nâng cao nhận thức tòan cầu về Hiến chương Trái đất và thúc đẩy sự hiểu biết về tầm nhìn của nó.
  2. Tìm kiếm sự thừa nhận và tán thành Hiến chương Trái đất từ các cá nhân, tổ chức và Liên hợp quốc.
  3. Thúc đẩy việc áp dụng Hiến chương Trái đất như là đường lối cơ bản và việc thực hiện các nguyên tắc vào xã hội dân sự, kinh doanh và chính phủ.
  4. Khuyến khích và hỗ trợ việc áp dụng về khía cạnh giáo dục của Hiến chương Trái đất vào các trường hợp, đại học, cộng đồng tôn giáo, cộng đồng địa phương và rất nhiều các đoàn thể khác.
  5. Thúc đẩy việc thừa nhận và ứng dụng Hiến chương Trái đất như một văn bản dưới luật.

Chiến lược phi tập trung hóa sự trao quyền

“Mở rộng phi tập trung hóa sự trao quyền” là một cách gọi ngắn gọn đối với bộ chính sách chỉ dẫn và quyết định được đưa ra vào năm 2007. Mục đích của chiến lược này là cho phép sự mở rộng với quy mô lớn Sáng kiến Hiến chương Trái đất mà không cần phải có sự mở rộng của bộ máy hành chính trung ương, và cho phép số lượng lớn những nỗ lực trong việc tự tổ chức nhằm mục đích nhân rộng và phát triển lớn mạnh.

Để hỗ trợ cho chiến lược mới này, một bộ các hướng dẫn cho việc phi tập trung hóa sự trao quyền đã được phát triển. Theo những đường lối chỉ đạo này, bất kỳ cá nhân, tổ chức hay cộng đồng đều có thể sử dụng Hiến chương Trái đất và áp dụng vào công việc theo cách phù hợp với khả năng và điều kiện của họ.

Các lĩnh vực chính và nhóm hành động

Tại cuộc họp hàng năm lần thứ ba vào tháng 5 năm 2008, Hội đồng Hiến chương Trái đất Quốc tế (ECI) đã thông qua việc thành lập sáu nhóm hành động được coi như một phần trong kế hoạch hành động lâu dài dựa trên nguyên tắc phi tập trung hóa sự trao quyền và hướng tới mở rộng nhanh chóng các hoạt động của Hiến chương Trái đất trên phạm vi thế giới. Mỗi nhóm hành động sẽ tập trung vào phát triển mạng lưới và thúc đẩy các hoạt động trên các lĩnh vực sau:

- Kinh doanh
- Giáo dục
- Truyền thông
- Tôn giáo
- Liên hợp quốc
- Thanh niên

Sáu lĩnh vực này đã được lựa chọn bởi vì đó là những lĩnh vực có thể có những cơ hội có nghĩa để áp dụng Hiến chương Trái đất một cách chiến lược để thúc đẩy sự chuyển đổi tới những phương thức sống bền vững. Trong phần lớn sáu lĩnh vực này, đã có rất nhiều các hoạt động và dự án tiềm năng mà ở đó các nhóm hoạt động có thể phát triển. Trong tất cả các lĩnh vực này, có thể thấy được những lợi thế tiềm ẩn mà Hiến chương Trao đất có thể được phổ biến một cách rộng rãi và một cách tự nhiên nằm ngoài những ảnh hưởng xúc tác của các nhóm hành động.

Các nhóm hành động được lập ra để điều hành các mạng lưới tình nguyện viên dẫn dắt các sáng kiến độc lập. Họ được khái niệm hóa bởi Hội đồng ECI và phát động bởi hàng loạt các thành viên của Hội đồng ECI được coi như là các thành viên “hạt giống”. Ban chấp hành của Hội đồng ECI sẽ phê duyệt việc chỉ định lãnh đạo nhóm cho mỗi nhóm hành động. Hội đồng ECI đồng thời cũng có việc kiểm tra định kỳ đối với tiến độ và chất lượng công việc của từng nhóm hành động. Tuy nhiên, Hội đồng ECI và ban thư ký ECI sẽ không quản lý hoặc hướng dẫn trực tiếp các công việc của các nhóm hành động. Ban thư ký sẽ hỗ trợ những dịch vụ cơ bản nhất cho các nhóm hành động. Ban thư ký cũng có thể đóng vai trò thúc đẩy các hoạt động của một vài nhóm hành động khi mà họ đặc biệt chuyên về một lĩnh vực nào đó, ví dụ như là giáo dục. Nhóm lãnh đạo của nhóm hành động được mong đợi sẽ bao gồm nhiều cá nhân không phải là thành viên của Hội đồng ECI, và các tổ chức khác cũng sẽ hỗ trợ các dịch vụ cho các nhóm hành động, do đó, họ cũng được hiểu như “ban thư ký mở rộng”.

Nhân tố căn bản đứng đằng sau chiến lược phi tập trung hóa sự trao quyền và thành lập các nhóm hành động đuợc dựa trên thực tế là Sáng kiến Hiến chương Trái đất là một mạng lưới và không phải một tổ chức phi chính phủ chính thức. Do đó Sáng kiến Hiến chương Trái đất không thể mở rộng sự ảnh hưởng của mình trên phạm vi toàn cầu, cũng như thực hiện nhiệm vụ của mình nếu nó được quan niệm như một tổ chức thông thường với các hoạt động được dẫn dắt và chỉ đạo bởi một tổ chức là ban thư ký ECI. Với nhiệm vụ của Hiến chương Trái đất như vậy, việc trông nom giám sát các hoạt động của Sáng kiến Hiến chương Trái đất toàn cầu thậm chí đối với một tổ chức phi chính phủ lớn là điều không thể, và chi phí cũng như sự phức tạp của việc thực hiện sẽ có tính chất khác thường. Nó sẽ trở thành một nhiệm vụ không thể thực hiện và một kế hoạch không khôn ngoan.

Thực tế là Sáng kiến Hiến chương Trái đất đã được phát triển như một mạng lưới của hàng nghìn các cá nhân và tổ chức đôi khi sự hợp tác với nhau, và thường hành động một cách độc lập. Hội đồng ECI đưa ra các chính sách và chiến lược cho ban thư ký ECI và những chính sách và chiến lược cũng này đồng thời cũng cung cấp những đường lối chỉ đạo đối với mạng lưới lớn hơn mà ở đó hình thành nên Sáng kiến Hiến chương Trái đất. Ban thư ký ở cấp độ nhỏ sẽ cung cấp một con số hạn chế các dịch vụ chủ chốt, ví dụ như là việc quản lý các trang web quốc tế và chuẩn bị các tài liệu và nguồn dữ liệu cơ bản. Các văn phòng của nhiều thành viên của Hội đồng ECI đã có sự hỗ trợ và trợ giúp của ban thư ký và ủy nhiệm văn phòng ban thư ký mở rộng ở các vùng miền khác nhau trên thế giới.

Lãnh đạo của mỗi nhóm hành động sẽ là một nhóm khoảng từ hai đến mười cá nhân. Mục đích của mỗi nhóm hành động là xúc tác cho hoạt động mới của Hiến chương Trái đất và thúc đấy sự mở rộng đáng kể của mạng lưới Hiến chương Trái đất. Mỗi nhóm hành động sẽ bắt đầu công việc của mình bằng cách xác định các đóng góp riêng biệt của Hiến chương Trái đất trong lĩnh vực của họ, cũng như lĩnh vực nào của Hiến chương Trái đất có thể phù hợp với lĩnh vực của nhóm hành động. Cũng rất cần thiết phải thiết lập một kế hoạch hành động với mục đích và chiến lược ngắn hạn và dài hạn để nhằm đạt được những mục tiêu này. Nhóm hành động sau đó lập ra lãnh đạo tình nguyên viện và hỗ trợ cần thiết để thực hiện kế hoạch của nhóm và phải huy động các nguồn lực cần thiết. Mỗi nhóm hành động sẽ trở thành một mạng lưới riêng của các nhà đại sứ và các nhà hoạt động vì Hiến chương Trái đất.

Là một phần của kế hoạch dài hạn mới, Hội đồng ECI cũng đã thông qua hai dự án khác về việc cải thiện dự án diễn đàn trang web toàn cầu hiện nay của Sáng kiến Hiến chương Trái đất và chuẩn bị các tài liệu truyền thông bao gồm sách, tờ rơi và các thước phim, để phục vụ cho việc mở rộng Sáng kiến trên các lĩnh vực mà trong đó các nhóm hành động là trung tâm. Diễn đàn trang web toàn cầu sẽ bao gồm cả việc thực hiện các trang web địa phương ở từng quốc gia với một hoặc nhiều ngôn ngữ, của nước sở tại. Những trang web địa phương này tất cả sẽ được trang bị cùng những thông tin cơ bản về Hiến chương Trái đất và Sáng kiến, và có thể xa hơn nữa sẽ được phát triển phù hợp với bối cảnh của nước sở tại. Ban thư ký sẽ hỗ trợ cho hai dự án này.

Ban thư ký sẽ đưa những báo cáo định kỳ  của trang web Hội đồng Hiến chương Trái đất Quốc tế về các hoạt động của các nhóm hành động và tiến độ của hai dự án liên quan. Các cá nhân quan tâm đến việc hỗ trợ công việc của nhóm hành động rất được khuyến khích liên hệ trực tiếp với nhóm lãnh đạo.